Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 2. Dag: kalenderdag;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst die strekt tot de (regelmatige) levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 4. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 5. Prickels: de rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aanbiedt;
 6. Tuinwinckel.com: de handelsnaam van de b2b-webshop van Prickels;
 7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 9. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Tuinwinckel.com

 

Artikel 2 - Identiteit van de onderneming

Prickels B.V., met als handelsnaam “Tuinwinckel.com”

Vestigingsadres: Leliëndaal 365, 1112 WH Diemen

Bezoekadres: Nieuw Walden 6, 1394 PB Nederhorst Den Berg

Telefoonnummer: 0297-228218

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 70139407

Btw-identificatienummer: NL858159296B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tuinwinckel.com en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Tuinwinckel.com en ondernemer.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden worden geplaatst op Tuinwinckel.com.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Tuinwinckel.com is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de ondernemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Tuinwinckel.com niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Tuinwinckel.com kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de ondernemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de leverprijs exclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de manier waarop de ondernemer, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de ondernemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de ondernemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Tuinwinckel.com onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Tuinwinckel.com is bevestigd, kan de ondernemer de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Tuinwinckel.com passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de ondernemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Tuinwinckel.com kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de ondernemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Tuinwinckel.com op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 - De prijs

 1. De leverprijzen exclusief belastingen kunnen tussentijds gewijzigd worden.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw.
 3. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Tuinwinckel.com niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 7 - Conformiteit en Garantie

 1. De leveranciers van Tuinwinckel.com staan ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen vijf werkdagen na levering aan de Tuinwinckel.com schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 3. De garantietermijn van Tuinwinckel.com komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Tuinwinckel.com is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de ondernemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
 • De ondernemer de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Tuinwinckel en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 1. Tuinwinckel.com zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de ondernemer aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bij producten die uitsluitend bij tuincentrum of hovenier kunnen worden afgeleverd zal dit in de productinformatie worden aangegeven. Bij de bestelling zal dus het adres van het tuincentrum of hovenier moeten worden opgegeven.
 3. Bestelde producten worden afgeleverd bij het opgegeven afleveradres tot waar de vrachtwagen rijdend kan komen. Bij een appartement, flat of bel-etagewoning worden de bestelde producten tot de portiek afgeleverd. De afgeleverde producten worden nooit naar binnen gedragen of gereden.
 4. Tuinwinckel.com zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 10 werkdagen dagen uitvoeren, tenzij ondernemer akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de ondernemer hiervan uiterlijk 10 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De ondernemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. Kosten die het tuincentrum of de hovenier moet maken door het ontstaan van de vertraging bij het uitleveren (of als gevolg van schade bij het uitleveren) van orders worden nooit vergoed. Ook kosten van derden worden niet vergoed, zowel bij intern als extern ontstane oorzaken van de eerdergenoemde vertraging.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de ondernemer geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de ondernemer geen recht op schadevergoeding.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Tuinwinckel.com het bedrag dat de ondernemer betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Tuinwinckel.com tot het moment van bezorging bij het tuincentrum, de hovenier of een vooraf aangewezen en aan Tuinwinckel.com bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust vanaf het moment van aflevering bij het tuincentrum of hovenier. Na ontvangst dienen de geleverde producten door het tuincentrum of hovenier gecontroleerd te worden op compleetheid en eventuele schade. Wanneer het product is gemonteerd, is het tuincentrum of hovenier aansprakelijk voor enigerlei schade. Indien het product niet compleet of met schade geleverd dient dit binnen 48 uur na ontvangst te worden gemeld bij Tuinwinckel.
 1. Producten die door ondernemer bij Tuinwinckel.com zijn besteld, betaald en zijn afgeleverd bij ondernemer kunnen niet worden geretourneerd.

 

Artikel 9 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de ondernemer verschuldigde bedragen te worden voldaan bij aankoop.
 2. De ondernemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Tuinwinckel.com te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de ondernemer heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de ondernemer kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 10 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Tuinwinckel.com en de ondernemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de ondernemer woonachtig is in het buitenland.

 

Artikel 11 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de ondernemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de ondernemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.